SERVEIS

15 de juny de 2016

 

Certificació Acústica realitza mesuraments acústics “in situ” per a diferents sectors.

Acústica ambiental fa referència a mesuraments de soroll ambiental produït per infraestructures, com el soroll del trànsit, ferroviari o aeroportuari, per obres i altres activitats que es desenvolupen a l’aire lliure o en locals.

Acústica arquitectònica fa referència als mesuraments d’aïllament acústic entre habitatges o entre habitatges i activitats, i al condicionament acústic de recintes com auditoris, aules, restaurants, menjadors i locals d’ús divers.

Acústica industrial fa referència al mesurament de soroll produït per màquines, mesuraments de potència acústica o d’immissió en el lloc de treball.

Certificació Acústica també realitza assessorament a tècnics del sector organitzant cursos, ponències, seminaris i formació personalitzada.

 

 

Acústica ambiental

CertMediciones acústica ambiental informes ruido Barcelonaificació Acústica realitza mesuraments de soroll i informes d’actuació referents al soroll ambiental produït per infraestructures de transport, obres o altres activitats. Els procediments d’aquests mesuraments estan indicats en les ordenances municipals corresponents, en la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009 o en la normativa que sigui d’aplicació.

La finalitat
d’aquest tipus de mesura és diversa. Pel que fa a l’ambient exterior, en són alguns exemples, els mapes de soroll, els mapes de capacitat acústica municipal, el control periòdic d’obres, els certificats de càrrega i descàrrega, els certificats d’instal·lació de limitadors, el control de soroll en festes populars o les campanyes d’asfalt sonoreductor; pel que fa a l’ambient interior, els mesuraments més sol·licitats són els de transmissió del soroll entre activitats i habitatges.

 

 

 

Acústica arquitectònica

CerMediciona acústica artquitectónica aislamiento Barcelonatificació Acústica realitza mesuraments d’aïllament entre locals, entre habitatges i activitats, o d’aïllament amb l’exterior. El mesurament d’aïllament entre dos recintes diferents es realitza segons les normes UNE-EN ISO 140-4 i UNE-EN ISO 140-5, i es poden avaluar segons la Norma UNE-EN ISO 717-1, segons l’Ordenança Municipal, segons el DB-HR o la normativa que sigui d’aplicació.

Altres mesuraments dins del condicionament acústic són els mesuraments del temps de reverberació d’un recinte. La norma de mesurament és la ISO 3382-2 per a recintes ordinaris i es poden avaluar segons Ordenança Municipal, segons DB-HR o la normativa que sigui d’aplicació. Les aules, els menjadors escolars, els restaurants, les sales de conferència i locals d’ús divers requereixen valors confortables de reverberació.

 

 

 

Acústica industrial

CertMedición acústica industrial informes potencia acústica Barcelonaificació acústica realitza mesuraments de potència acústica i pressió acústica des de la posició de l’operador per conèixer i caracteritzar el soroll radiat per màquines i equips. Per al mesurament de la potència acústica d’una màquina, normalment s’utilitza el procediment descrit a la norma UNE-EN ISO 3746, mentre que per avaluar l’exposició de l’operador cal mesurar segons el
RD 286/2006.

Algunes màquines d’ús a l’aire lliure, com els grups electrògens, els vehicles de recollida d’escombraries o les màquines utilitzades en les obres estan regulades pel RD 212/2002 i algunes tenen valors límit en radiació de soroll. En referència a l’exposició al soroll del treballador el RD 286/2006 indica els nivells límit i les accions a prendre segons els nivells d’exposició obtinguts en els mesuraments.

 

 

 

Assessorament

Les difeCursoa, ponencias,seminarios, formacion ayuntamientosrents normatives existents en l’àmbit de la contaminació acústica i la seva complexitat d’aplicació, fan necessària la intervenció d’experts en la matèria.
Certificació Acústica realitza, dins les limitacions del seu sistema de qualitat, assessorament a tècnics del sector mitjançant cursos, ponències, seminaris o formació especialitzada a mida.