Normativa

21 de juny de 2016

 

Normativa local

 

Recomanem visitar la pàgina web de l’ajuntament del municipi corresponent per descarregar l’ordenança de soroll i vibracions. Deixem aquí per descarregar l’ordenança del municipi de Barcelona, en la seva primera edició i posterior modificació:

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (02-05-2011).

Descargar normativa acustica ruidos

Modificació Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (28-04-2014).

Descargar normativa acustica ruidos

 

 

Normativa autonòmica

 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Descargar normativa acustica ruidos

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 d juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

Descargar normativa acustica ruidos

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.

Descargar normativa acustica ruidos

 

Normativa estatal

 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Descargar normativa acustica ruidos

RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/203, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Descargar normativa acustica ruidos

RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Descargar normativa acustica ruidos

RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Descargar normativa acustica ruidos

RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el DB-HR protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.

Descargar normativa acustica ruidos

RD 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el DB-HR protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.

Descargar normativa acustica ruidos

 

 

Normativa europea

 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental.

Descargar normativa acustica ruidos

Directiva 2003/10/CE, de 6 de febrer, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll).

Descargar normativa acustica ruidos

Directiva 2002/44/CE, de 25 de juny, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (vibracions).

Descargar normativa acustica ruidos

Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig, relativa a la aproximació dels estats membres sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure.

Descargar normativa acustica ruidos

Directiva 2005/88/CE, de 14 de desembre, per la que es modifica la Directiva 2000/14/CE sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure.

Descargar normativa acustica ruidos

Directiva 2006/42/CE, de 17 de maig, relativa a les màquines i per la que es modifica la Directiva 95/16/CE.

Descargar normativa acustica ruidos