DOCUMENTS

15 de juny de 2016

La normativa relativa a la contaminació acústica prové de la Unió Europea, de l’administració de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals.

 

Marc legal

La llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, juntament amb el seu desplegament reglamentari amb el Decret 176/2009 formen el marc jurídic vigent a Catalunya. No obstant la regulació del soroll és competència dels ajuntaments, per això si l’ordenança del municipi on s’ha d’avaluar el soroll és més restrictiva que la Llei de la Generalitat de Catalunya serà d’aplicació l’ordenança, en cas contrari serà d’aplicació la Llei.

La Llei estableix diferents límits i procediments de mesurament en funció de l’origen del soroll. Quan el soroll prové de les activitats o de les relacions de veïnat s’estableixen límits d’immissió en ambient exterior i en ambient interior:

 

Límits ambient exterior

 

Els límits en ambient exterior s’estableixen a partir de la zona de sensibilitat acústica i els usos del sòl segons el mapa de capacitat acústica del municipi:

taula valors limit de soroll exterior llei 16/2002 normativa ordenança decret 176/2009

 

Límits ambient interior

Els límits en ambient interior s’estableixen a partir de l’ús del recinte d’immissió:

taula valors limit de soroll interior llei 16/2002 normativa ordenança decret 176/2009

 

 

Recomanem visitar la pàgina web de l’ajuntament del municipi corresponent per descarregar l’ordenança de soroll i vibracions.

 

En el següent enllaç pot descarregar normativa referent a l’acústica d’àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari. Descarregar normativa.