CLIENTS

18 de juny de 2016

 

Els clients de Certificació Acústica procedeixen, igual que el soroll i els seus emissors, de diferents sectors; no obstant el soroll del trànsit i el soroll produït per les activitats comercials i de restauració són els que originen més consultes i serveis.

Les competències en contaminació acústica depenen de la font que  origina el soroll i recauen sobre la Generalitat de Catalunya o sobre els ajuntaments.

Els tècnics, les enginyeries i els gabinets d’arquitectura realitzen estudis i projectes considerant aquesta font de contaminació, i prescriuen maquinària i elements constructius amb unes característiques acústiques ben definides per tal que les activitats es desenvolupin sense pertorbar l’entorn.

 

 

Soroll activitats, comerços, restauració i industrials

Les acRuido actividades maquinas refrigeracion climatizaciontivitats comercials, d’oci, restauració i industrials són susceptibles de generar soroll, bé sigui pel desenvolupament de la pròpia activitat, bé sigui perquè disposen de maquinaria per a la refrigeració, climatització o per als processos de producció.

Els problemes derivats d’aquests i altres focus de soroll requereixen de projectes d’impacte o de tractament acústic d’aquestes activitats que han de ser realitzats per enginyeries especialitzades.

Certificació Acústica realitza mesuraments i avaluacions d’aquestes fonts de soroll, així com de l’eficàcia dels tractaments de millora projectats, per determinar el compliment de la normativa amb el lliurament d’informes de certificació acústica.

 

 

 

Tècnics, consultors acústics, enginyeries i gabinets d’arquitectura

Els tècConsultores acústicos, ingenierias, proyectos de ruido aislamientonics, els consultors acústics, les enginyeries i els gabinets d’arquitectura que realitzen projectes d’activitat, d’instal·lacions, ambientals, d’arquitectura, d’obra pública, etc, necessiten informes de mesuraments acústics, previs a la seva realització d’aquests projectes, per conèixer els paràmetres o l’entorn acústic inicials. Addicionalment, una vegada executats els projectes, cal conèixer la seva eficàcia mitjançant mesuraments “in situ”, realitzats per laboratoris imparcials d’assaigs acústics.

Certificació Acústica ofereix aquest servei com a laboratori d’assaig de mesuraments acústics “in situ”, no involucrat en el disseny, la fabricació, el subministrament, la instal·lació, el manteniment ni en la consultoria d’ítems objecte de mesurament i avaluació.

 

 

 

Potència acústica i entorns industrials

A part dMedicion ruido maquinas, potencia acustica poligonos induatrialesel mesurament de la potència acústica que caracteritza la radiació sonora d’una màquina, Certificació Acústica també realitza mesuraments de soroll en entorns industrials, que poden ser d’exposició del treballador o degut a conflictes amb el veïnat.

El mapa de capacitat acústic del municipi estableix els nivells màxims que hi pot haver en una zona determinada. En ambient exterior, aquestes zones estan definides pels usos del sòl, que poden ser residencial, industrial, d’infraestructures o recreatius. El constant creixements de les zones residencials en les poblacions, ha provocat que s’aproximin a les zones d’ús industrial que inicialment es trobaven als afores de les poblacions. Aquest fet genera conflictes que han de ser atesos per les parts implicades, per les administracions locals i per tècnics en acústica.

 

 

 

Administracions

Les coCompetencias administracion contaminacion acústica ruido Cataluñampetències sobre contaminació acústica depenen de la font de soroll que origina aquesta contaminació. Les competències de control del soroll produït per infraestructures de transport corresponen al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mentre que les competències  de control del soroll produït per activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnatge, i les infraestructures viàries urbanes corresponen als ajuntaments.

Certificació Acústica ofereix als ajuntaments i entitats supramunicipals el suport en matèria de contaminació acústica. Els serveis poden ser diversos, des de mesuraments d’activitats i infraestructures, fins a l’elaboració de mapes, l’avaluació de campanyes o plans d’acció i la formació de tècnics municipals.